แหล่งทุนต่างประเทศ

 

แหล่งทุนวิจัยในประเทศ

 

ทุนความร่วมมือภายใต้ MOU

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานประสานงานกลางของชาติด้านการวิจัยกับต่างประเทศได้ริเริ่มโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยกับต่างประเทศขึ้น โดยได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding, MOU) ร่วมกับหน่วยงานส่งเสริมการวิจัยนานาชาติทั้งในทวีปยุโรปและเอเชีย 

ดูพิ่มเติมที่ https://www.nrct.go.th/scholar/mou 

 

แหล่งทุนภายนอก (ภาครัฐและองค์กรอิสระ) 

แหล่งทุนภายในประเทศ

 

แหล่งทุนภายนอก


สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534 ตาม พ.ร.บ.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 เพื่อเป็นหน่วยงานที่บริหารกองทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เว็บไซต์: https://www.nstda.or.th/th/

 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หรือ The Thailand Research Fund (TRF) เป็นองค์กรขนาดเล็กของรัฐ ภายใต้กำกับของสำนักนายกรัฐมนตรีที่มิได้ใช้ระบบราชการเป็นกลไกควบคุมองค์กร ถือกำเนิดอย่างเป็นทางการเมื่อรัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบตราพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ.2535 เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ โดยใช้การวิจัยเป็นกลไกสร้างฐานความรู้สำหรับการแก้ปัญหาให้แก่สังคม

ติดต่อ : ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2278-8200 โทรสาร: 0-2298-0476
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
website: http://www.trf.or.th

 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) หรือ National Research Council of Thailand (NRCT) มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรม การจัดทำฐานข้อมูลและดัชนีด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ การริเริ่ม ขับเคลื่อนและประสานการดำเนินงานโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่สำคัญของประเทศ การจัดทำมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย การส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรมและการให้รางวัล ประกาศเกียรติคุณ หรือยกย่องบุคคลหรือ หน่วยงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม

ติดต่อ : เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์: 0-2579-1370 ต่อ 9 โทรสาร: 0-2579-2289
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
website: https://www.nrct.go.th/

 

รายชื่อแหล่งทุนที่ขอสนับสนุนงานวิจัย  http://164.115.20.216/FDA_RD/document/capital1.htm

 

Research Manual

Research Information Manual (ABAC)

http://www.iras.au.edu/images/manual/RIS_Manual.pdf