AU Law Journal: วารสารนิติศาสตร์ (2010 - Present)

 วัตถุประสงค์และขอบเขต

เพื่อเผยแพร่ความคิดทางวิชาการเกี่ยวกับปัญหากฎหมายในปัจจุบัน 

เพื่อรายงานความก้าวหน้าทางวิชาการในวงการกฎหมายทางด้านกฎหมายธุรกิจและกฎหมายมหาชน 

เพื่อสร้างความเข้าใจของสังคมในเรื่องกฎหมาย