วัตถุประสงค์และขอบเขต
เพื่อเผยแพร่ความคิดทางวิชาการเกี่ยวกับปัญหากฎหมายในปัจจุบัน 
เพื่อรายงานความก้าวหน้าทางวิชาการในวงการกฎหมายทางด้านกฎหมายธุรกิจและกฎหมายมหาชน 
เพื่อสร้างความเข้าใจของสังคมในเรื่องกฎหมาย

AU Law Journal: วารสารนิติศาสตร์ (2010 - Present)