No
Title
Year
1
Brother Martin: An Educator born to live Forever
2014
2
80th Birthday Anniversary
2013
3
ภราดาประทีป ม.โกมลมาศ: สมบัติที่ผลัดกันชม
2011
4
ฉลองครบรอบปีที่ 5 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16
2010
5
In Loving Memory and Gradtitude of Brother Sakda Kitcharoen* May 15, 2010 Bro.Martin Komolmas
2010
6
Message from the Au President Emeritus & the Former Dean of ABAC Graduate School of Business
2009
7
Bro. Martin Joined in the Swimming Competition of the Most Senior Category
2009
8
จากความเป็นเลิศด้าน “ภาษา” สู่การเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของ “เอแบค”
2008
9
ศาสนธรรมและปรัชญาบทความของบราเดอร์มาร์ติน
2008
10
ความจริง ความดี และความงาม (The true, the good, and the beautiful) ปาฐกถาพิเศษในการประชุมสัมมนา ครั้งที่ 38 ประจำปีการศึกษา 2551 สภาการศึกษาคาทอลิก แห่งประเทศไทย ณ โรงแรมเอเซียพัทยา ชลบุรี : 24-27 สิงหาคม 2551
2008
11
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ถือว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่สวยที่สุดในประเทศ
2008
12
20 Unknown stories about Brother Martin and Brother Martin Diary of Life (Special story in ABACA Profile January-April 2006)
2006
13
Ethics, moral and social responsibility formation of students : contempory challenges for Catholic schools in Thailand
2006
14
การศึกษาและพระเจ้า ชีวิต...ภราดาประทีป โกมลมาศ
2005
15
ย้อนไปในอดีตกว่า 60 ปีที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
2005
16
ครูกับความสำนึกอันยิ่งใหญ่
2005
17
Cathedral of Learning
2005
18
โบสถ์ประจำมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ : St. Louis Marie de Montfort
2005
19
การอภิบาลในปริบทของสันติศึกษา
2004
20
การประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
2004
21
ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในปริบทของการอุดมศึกษาไทยสู่ความสามารถในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2003
22
โรงเรียนคาทอลิกแห่งแรกในกรุงศรีอยุธยา*
2002
23
การปฏิรูปการศึกษา : จากอดีตสู่ปัจจุบัน
2002
24
Lessons Learned: Credit Transfer and Mutual Recognition A Case Study of Thailand’s Private Higher Education Institutions
2000
25
คำกล่าวในพิธีรับมอบชุดคู่มือการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังค่านิยมด้านความซื่อสัตย์สุจริต วันที่ 21 มิถุนายน 2542 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สำนักงาน ป.ป.ป.
1999
26
การศึกษาคาทอลิกเน้นความเป็นบุคคลของมนุษย์ในการศึกษาอบรม
1998
27
มหาวิทยาลัยที่ทางแยก : จุดประกายวิสัยทัศน์อุดมศึกษาไทยในอนาคต
1998
28
วิสัยทัศน์สำหรับนักธุรกิจ
1997
29
อัสสัมชัญ ผุดโครงการยักษ์ ABAC บางนา มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ อีกทางเลือกการศึกษา
1997
30
บนเส้นทางชีวิตที่แต่งแต้มด้วยสีสันอันหลากหลาย
1996
31
ใครจะครองโลกในศตวรรษที่ 21?
1996
32
ระบบเศรษฐกิจของเราก้าวหน้าดีกว่าเมื่อก่อน แต่อยากถามว่าเรามีความสุขกว่าแต่ก่อนหรือไม่ (สัมภาษณ์พิเศษ, วารสารเจาะลึก ปีที่ 1 ฉบับที่ 12 มกราคม 2537) 
1994
33
36 ปีแห่งความสมหวังและภาคภูมิในชีวิตครู ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ (สัมภาษณ์พิเศษ เนื่องในวันเด็ก 8 มกราคม และ วันครู 16 มกราคม 2537, วารสารสกุลไทย ปีที่ 40 ฉบับที่ 2048, 18 มกราคม 2537)
1994
34
มหาวิทยาลัยกับเสรีภาพทางวิชาการ
1993
35
เราจะต้องปฏิรูปการศึกษากันกี่หน?
1993
36
โรงเรียนเอกชนในประเทศฝรั่งเศส
1993
37
การวางแผนพัฒนาการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
1993
38
การสอบ Entrance
1993
39
การเดินทางรอบโลกครั้งล่าสุด
1993
40
จรรยาบรรณสำหรับนักวิจัย
1993
41
การศึกษาเพื่อสร้างค่านิยมให้แก่ให้แก่สังคมใน ปี ค.ศ. 2000 
1993
42
หัวอกผู้ปกครอง
1993
43
ดนตรีศึกษาปรัชญาที่กำลังเปลี่ยนไป
1993
44
เมื่อไรกรุงเทพมหานครจะสะอาดกันจริงๆ สักที?
1993
45
การศึกษาและการวิเคราะห์สถานการณ์ของโลกในเชิงเศรษฐกิจและสังคมอันมีผลสะท้อนต่ออนาคตของเยาวชนในศตวรรษนี้
1993
46
การเคลื่อนไหวทางการศึกษาทั่วๆ ไป 2528-29
1993
47
ค่านิยมพื้นฐานและค่านิยมสัมพัทธ์ในการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
1993
48
บทบาทของสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทยในการพัฒนาการศึกษาของชาติ
1993
49
ความคิดเห็นเกี่ยวกับทรรศนะปฏิวัติการศึกษาไทย
1993
50
ปัญหา "เงินกินเปล่า" หรือ "เงินบริจาคเพื่อการศึกษา"
1993
51
กรณีศึกษาของวิทยาลัยฟาร์โก
1993
52
ปัญหาการคัดเลือกเด็กเข้าเรียน ป.1
1993
53
เทคนิคการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ โดย วิธีการปรับปรุงภาวะแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน
1993
54
แนวทางการป้องกันการเสพอบายมุขในโรงเรียน
1993
55
การวิเคราะห์เรื่อง "วิทยาศาสตร์กับความเชื่อศรัทธาทางศาสนา" และ "เทคนิคการใช้เทคโนโลยีในการศึกษา"
1993
56
จีนในยุคปัจจุบัน : การถ่ายทอดวัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชน
1993
57
ความเป็นเลิศในรอบ 70 ปี
1993
58
การศึกษาเพื่อสันติภาพและความอยู่ดีกินดีของมนุษยชาติ
1993
59
ความเป็นไปได้ของการศึกษาเอกชน
1993
60
นวัตกรรมด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
1993
61
คนอย่างไรที่สังคมไทยต้องการ
1993
62
ความสำเร็จกับคุณธรรม
1993
63
การศึกษาเอกชนและนโยบายการอุดหนุนของรัฐ
1993
64
Catholic Higher Education in Thailand
1993
65
English as the medium of instruction at ABAC
1993
66
Tea-money or donation? A problem?
1993
67
Ten years of recognition, decade of progress
1993
68
The impact of industrialization on a changing society
1993
69
The internationalization of higher education at ABAC
1993
70
Schools of the 21st century innovate or vegetate and evaporate
1993
71
Stream analysis
1993
72
Value education for social responsibility
1993
73
คนอย่างไรที่สังคมไทยต้องการ
1992
74
จุดยืนของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญต่อเหตุการณ์และสถานการณ์ทางการเมือง
1992
75
การกีฬาเพื่อการศึกษา*
1988
76
ค่านิยมพื้นฐานและค่านิยมสัมพัทธ์ในการเปลี่ยนแปลงทางสังคม*
1986
77
การเดินทางรอบโลกครั้งล่าสุด
1984
78
การพัฒนาคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย
1982
79
Center for research in Business
1982
80
ความเป็นครูของบราเดอร์มาร์ติน  
...
81
'บราเดอร์ ประทีป ม.โกมลมาศ' เป็นมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยไม่สำคัญ มันขึ้นอยู่กับคุณภาพของการศึกษาที่นั่น
...
82
Brother Martin: Salt of the earth
...
83
เสรีภาพกับคนในยุคใหม่
1975