การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

องค์ความรู้เรื่อง : วิธีการค้นข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ

กิจกรรมครั้งที่   : 1/2561

หลักการและเหตุผล

สำนักหอสมุดเป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ บำรุงรักษาและเผยแพร่องค์ความรู้/สารนิเทศมหาวิทยาลัยและมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

ซึ่งจากการดำเนินงานมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 ข้อมูลที่สำนักฯ รวบรวมไว้มีจำนวนมาก มีทั้งข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิ ส่วนหนึ่งได้ถูก

นำมาจัดเก็บอย่างเป็นระบบแล้ว แต่ยังมีข้อมูลอีกจำนวนหนึ่งที่ยังอยู่ในระหว่างการนำมาบันทึกเข้าสู่ระบบคลังปัญญามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

(AU-IR) จึงจำเป็น ต้องสืบค้นจากแหล่งข้อมูลในรูปแบบเอกสาร (Printed materials) โดยตรง 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวทางแก้ไขปัญหาซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติงานที่เป็นแนวทางเดียวกัน

2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และสั่งสมประสบการณ์ในการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

    ให้กับผู้ปฏิบัติงาน

3. เพื่อให้สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

ตัวชี้วัด

1. ผู้ปฏิบัติงานสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วขึ้นจากเดิม

ผู้รับผิดชอบโครงการ

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สถานที่ดำเนินงาน

ณ ห้องประชุมกลุ่ม ชั้น 5 สำนักหอสมุด อาคาร Cathedral of Learning วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

1. นางเบญจภรณ์ อนันต์วณิชย์ชา

2. นายสมศิลป์ ศรีประภัสสร

3. นางวิไล พฤษปัญจะ

4. นางขนิษฐา โฆษิตารัตน์

5. นางสาวบุญเจือ ลิมปนโอสถ

6. นางสาววรรณฑินีย์ แก้วเขียว

7. นางพัชราภรณ์ ตันติปาลพันธ์

8. นางสาวทองม้วน เพ็งขำ

9. นางระวีวรรณ ภู่ภักดี

10. นางปนัดดา เนียมจำรัส

11. นางสาวปราณี รำจวนจร

ขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการ

ประเด็นองค์ความรู้ในการประชุม

1. วิธีการค้นข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

2. อุปสรรคในการค้นข้อมูล

3. คุณลักษณะที่พึ่งมีของผู้ปฏิบัติงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้ปฏิบัติงานได้รับความรู้และประสบการณ์ในการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

    มากขึ้น

2. ผู้ปฏิบัติงานสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

3. ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) สามารถแนะนำและช่วยเหลือผู้ใช้บริการได้

ดูเอกสารฉบับเต็ม

เทคนิคการใช้เครื่องมือช่วยในการสืบค้นข้อมูล

1) วิธีการค้นข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

2) แหล่งข้อมูล