การสร้างความตระหนักรู้ในพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

แก่บุคลากรและผู้ใช้บริการของสำนักหอสมุด

องค์ความรู้เรื่อง : การสร้างความตระหนักรู้ในพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  

 แก่บุคลากรและผู้ใช้บริการของสำนักหอสมุด

กิจกรรมครั้งที่  :  3/2561 

กิจกรรม           : การสร้างความตระหนักรู้ในพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

แก่บุคลากรและผู้ใช้บริการของสำนักหอสมุด

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บุคลากรของสำนักหอสมุดได้มีความตระหนักรู้และเข้าใจพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

2. เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้มีความตระหนักรู้และเข้าใจพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2)

พ.ศ. 2560

3. เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด

1. จำนวนของบุคลากรมีความรู้และเข้าใจ พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

ครบเต็มจำนวนทั้งหมด

2. มีกิจกรรมให้ความรู้และความเข้าใจกับผู้ใช้บริการและบุคคลทั่วไป

ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ

                คณะกรรมการบริหารงานสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สถานที่ดำเนินงาน

                สำนักหอสมุด วิทยาเขตหัวหมาก และวิทยาเขตสุวรรณภูมิ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

                1. บุคลากรของสำนักหอสมุด

                2. ผู้ใช้บริการสำนักหอสมุด

ขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. บุคลากรของสำนักหอสมุดมีความตระหนักรู้และเข้าใจพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

2. ผู้ใช้บริการมีความตระหนักรู้และเข้าใจพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

3. มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์ที่ดีอยู่เสมอ ไม่เกิดปัญหาข้อพิพาทใดๆ ขึ้น 

สรุปกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงสานักหอสมุด 

เรื่อง “Rapid dissemination of misinformation that misleads and adversely impacts the University’s image.” การเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

สืบเนื่องจากคณะกรรมการการจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้จัดทาแผนการจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปี 2017-2018 โดยมีความเสี่ยงในเรื่อง “Rapid dissemination of misinformation that misleads and adversely impacts the University’s image.” หมายถึงการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยได้

ในการนี้ นางเบญจภรณ์ อนันต์วณิชย์ชา รักษาการผู้อานวยการสานักหอสมุด ได้นาเรื่องดังกล่าวปรึกษา หารือกับหัวหน้าฝ่ายทั้ง 2 ฝ่าย ซึ่งสรุปผลออกมาว่า สานักฯ จะจัดกิจกรรมด้วยวิธีการ ดังนี้

1. แจ้งให้บุคลากรทุกคนรับทราบ โดยได้มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และดิจิตอล ส่งไฟล์ข้อมูลพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) .. 2560 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 10 (วันที่ 24 มกราคม 2560) ทางไลน์ให้กับบุคลากรของสานักฯ ได้รับทราบโดยทั่วกัน (หลักฐานประกอบ กิจกรรมที่ 1)

2. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2)

.. 2560 โดยได้มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายบริการสารนิเทศ จัดนิทรรศการทั้ง 2 วิทยาเขต และโพสต์ข้อมูลที่จัดนิทรรศการผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ ให้บุคลากรของสานักฯ ผู้ใช้บริการและบุคคลทั่วไปรับทราบ เกี่ยวกับพ... ดังกล่าว (หลักฐานประกอบ กิจกรรมที่ 2) 

หลักฐานประกอบ กิจกรรมที่ 1

1. พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) .. 2560

ข้อมูลจาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/010/24.PDF

2. ภาพ Capture หน้าจอโทรศัพท์ ไลน์กลุ่มบุคลากรสานักหอสมุด 

หลักฐานประกอบ กิจกรรมที่ 2 

1. นิทรรศการเกี่ยวกับพ... ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) .. 2560 ที่ห้องสมุดทั้ง 2 วิทยาเขต

นิทรรศการหัวข้อ “รู้จัก พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ ฉบับที่ 2 (2560): 13 ข้อต้องรู้”

บอร์ดที่ 1              ส่ง Email ขายของ ถือว่าเป็นสแปม ปรับ 200,000 บาท

บอร์ดที่ 2              การฝากร้านใน Facebook, IG ถือว่าเป็นสแปม ปรับ 200,000 บาท

บอร์ดที่ 3              ส่ง SMS โฆษณา โดยไม่ได้รับความยินยอมให้ผู้รับสามารถปฏิเสธข้อมูลนั้นได้ ไม่เช่นนั้นถือว่าเป็น

     สแปมปรับ 200,000 บาท

บอร์ดที่ 4             กด Like ได้ ไม่ผิด พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ ยกเว้นการกดไลค์ข้อมูลที่มีฐานความผิดและมีผลกระทบ 

     ต่อสังคมเศรษฐกิจและความมั่นคง โดยเมื่อไต่สวนแล้วมีเจตนาในเนื้อหานั้น

บอร์ดที่ 5              กด Share  ถือว่าเป็นการเผยแพร่ หากข้อมูลที่แชร์มีผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ ความมั่นคง หรือ

             ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลไม่เป็นความผิด

บอร์ดที่ 6              ส่งรูปภาพแชร์ของผู้อื่น เช่น สวัสดี อวยพร ไม่ผิด ถ้าไม่เอาภาพไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หารายได้

บอร์ดที่ 7              การโพสต์เกี่ยวกับเด็ก เยาวชน ต้องปิดบังใบหน้า ยกเว้นเมื่อเป็นการเชิดชู ชื่นชม อย่างให้เกียรติ

บอร์ดที่ 8              ไม่โพสต์สิ่งลามกอนาจาร ที่ทำให้เกิดการเผยแพร่สู่ประชาชนได้

บอร์ดที่ 9              การโพสต์ด่าว่าผู้อื่น มีกฎหมายอาญาอยู่แล้ว ไม่มีข้อมูลจริง หรือถูกตัดต่อ ผู้ถูกกล่าวหา เอาผิด

     ผู้โพสต์ได้โทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท

บอร์ดที่ 10            การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียชีวิต ต้องไม่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือถูกดูหมิ่น เกลียดชัง

      ญาติสามารถฟ้องร้องได้ตามกฎหมาย

บอร์ดที่ 11            ไม่ทำการละเมิด ลิขสิทธิ์ผู้ใด ไม่ว่าข้อความ เพลง รูปภาพ หรือวิดีโอ

บอร์ดที่ 12            แอดมินเพจ ที่เปิดให้มีการแสดงความคิดเห็น เมื่อพบข้อความที่ ผิด พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ เมื่อลบออก

      จากพื้นที่ที่ตนดูแลจะถือว่าเป็นผู้พ้นผิด

บอร์ดที่ 13            พบข้อมูลผิดกฎหมาย อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของเรา แต่ไม่ใช่สิ่งที่เจ้าของคอมพิวเตอร์กระทำเอง 

สามารถแจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ หากแจ้งแล้วลบข้อมูลออก เจ้าของไม่มีความผิดตามกฎหมาย 

เช่น ความเห็นในเว็บไซต์ต่าง ๆ รวมไปถึง Facebook ที่ให้แสดงความคิดเห็น หากพบว่าการแสดงความเห็น  

ผิดกฎหมายเมื่อแจ้งไปที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อลบได้ทันที เจ้าของระบบ เว็บไซต์จะไม่มีความผิด 

ภาพกิจกรรม 

·      นิทรรศการเกี่ยวกับ พ... ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  

แหล่งที่มาของข้อมูล

1. https://ictlawcenter.etda.or.th/news/detail/computer-2559

2. https://it.pim.ac.th/en/news/66

3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/010/24.PDF