ชื่อคณะกรรมการ การจัดการความรู้สำนักหอสมุด (Library KM Committee)

ทำหน้าที่ในการทำแผนงานและดำเนินงานด้านการจัดการความรู้สำนักหอสมุดให้สอดคล้องกับนโยบายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด   
2. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ
3. หัวหน้าฝ่ายบริการสารนิเทศ 
4. หัวหน้าฝ่ายห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และดิจิตอล
5. นางวิไล พฤษปัญจะ   
ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการและเลขานุการ