ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 ประทีป ม. โกมลมาศ, ภราดา, 2476- (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2554) 

 The creator: one who dared to think, create, edify and inspire the lives of societies through the   sparks of educational zeal. 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (2548) 

 The creator: 72nd birthday anniversary Reverend Brother Dr. Prathip Martin Komolmas   December 27, 2005 

 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (2548)

 

 A man of faith and intuition

 Assumption University of Thailand (Bangkok : Assumption University, 2009)

 

 ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 ประทีป ม. โกมลมาศ, ภราดา, 2476- (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2556)

 80 ปี เจษฎาจารย์ ประทีป มาร์ติน โกมลมาศ : ฝากไว้ในแผ่นดิน

 สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (กรุงเทพฯ : สามดีพริ้นติ้งอีควิปเม้นท์, 2556) 

 72 years เจษฎาจารย์ ประทีป มาร์ติน โกมลมาศ 

 นิติภูมิ นวรัตน์ (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2548)

 จากทุ่งนาสู่อาสนวิหารแห่งการเรียนรู้: มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา

 ชวลิต หมื่นนุช (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2548)

 ครู อาจารย์ นักบริหารการศึกษา และนักบริหารการพัฒนา: ภราดา ดร. ประทีป โกมลมาศ 

 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2536)

 Ethics, moral and social responsibility formation of students: contemporary challenges for   catholic schools in Thailand 

 Prathip M. Komolmas (2006)

 Catholic education in Thailand in the Eighties

 Prathip M. Komolmas (Bangkok : Assumption University, 1982)

 Management of a higher education institution : its systems performance and systems effectiveness ; a case study of Assumption Business Administration College (ABAC) 

 Prathip M. Komolmas (Southeast Asia Interdisciplinary Development Institute, 1988)

 Title: Academic Standards Assumption University of Thailand 2018

Author: Prathip M. Komolmas

Type of Materials: Book

Location: AU Archives, 4th Floor (Cathedral of Learning)

Imprint: Bangkok : Assumption University Press

E-Book