AU Library Home
       Educational Background        Professional Background        Professional Membership        Brevet
       Books, Thesis, Dissertation        Articles        Speeches        Interviews        Quality Assurance        Academic Works
       Current News & Events        News & Events Archives

   In the News

   In Seminars

   In VDO

  In the News > August 2010


ลงนาม – ผู้บริหาร สนช. และ ม.เอแบคลงนามความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน M.B.A-IM ณ มหาวิทยา-ลัยอัสสัมชัญ (หัวหมาก)

M.B.A-IM สร้าง (นัก) ธุรกิจ (นัก) นวัตกรรม
เมื่อ 1 สถาบันการศึกษาเจ้าขององค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ กับอีก 1 หน่วยงานด้านการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมนำศักยภาพเฉพาะตัวที่มีอยู่แล้วมาจับมือกันเปิดหลักสูตร “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรม” หรือ M.B.A (Innovation Management) โดยมีเป้าหมายสร้างนวัตกร (Innovator) ที่มีความรู้และความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจ และนำนวัตกรรมมาสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการออกสู่ตลาดได้จริง
เป็นอีกสูตรของการบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมมาผสมผสานกับความรู้ด้านการจัดการธุรกิจ เพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมในการดำเนินธุรกิจ ในยุคที่ทั่วโลกต่างแข่งขันกันบนพื้นฐานของความรู้และการคิดค้นสิ่งใหม่
“ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ” อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ระบุว่าสังคมโลกปัจจุบันมีการแข่งขันและอยู่บนบริบทของสังคมอุดมปัญญามากขึ้น และเมื่ออาเซียนจะรวมกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี 2558 การแข่งขันก็ยิ่งเพิ่มขึ้น ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงต้องทำหน้าที่เป็นรากฐานของสังคม และเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น
“เราต้องแข่งขันให้เป็น เพราะตอนนี้บ้านเราขายข้าว 1 ตัน ยังทำราคาสู้คนผลิตโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่องไม่ได้เลย” ภราดา ดร.บัญชากล่าว
ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวจัดการเรียนการสอนแบบโค้ชชิ่ง คือผู้เรียนจะได้รับคำปรึกษาอย่างใกล้ชิดตลอดหลักสูตร ทั้งจากคณาจารย์ด้านการจัดการธุรกิจของเอแบคและทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และผู้เชี่ยวชาญภายนอก
“ดร.ศุภชัย หล่อโลหการ” ผู้อำนวยการ สนช.ระบุว่า ปัจจุบันมีโครงการหรือกรณีศึกษาด้านนวัตกรรมมากถึง 600 รายการ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลงานของคนไทย และได้รับทุนสนับสนุนจากภาษีของประชาชนไทย
ส่วนความร่วมมือกับเอแบคจัดหลักสูตร ดังกล่าว ทางสำนักงานไม่ได้มุ่งหวังให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เล่มหนา แต่เป้าหมายสูงสุดคือ ต้องการสร้าง “นวัตกร” ที่มีความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจ ซึ่งหากทำเสร็จจะเป็นอีกก้าวหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจของประเทศไทย
“ถ้าเราโพซิชั่นประเทศไทยในอีก 5-6 ปีข้างหน้า อุตสาหกรรมที่โดดเด่นคงไม่ใช่ไอทีอีกต่อไป แต่อุตสาหกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจะเติบโตขึ้นมาประเด็นคือวันนี้ประเทศไทยจะทำอย่างไรให้เราสามารถก้าวขึ้นไปเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเหล่านี้ได้” ดร.ศุภชัยกล่าว
ด้วยเหตุนี้ M.B.A IM จึงเกิดขึ้นเพื่อสร้างภาคธุรกิจเอกชนที่ใช้นวัตกรรมของคนไทยที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ขณะที่การเรียนการสอนในหลักสูตรจะสนับสนุนทั้งด้านเทคนิค ทฤษฎี ความรู้ พร้อม “เงินทุน” เพื่อการสร้างนวัตกรรม โดย สนช.ได้ตั้งวงเงินเพื่อสนับสนุนเงินทุนแก่โครงการนวัตกรรมของนักศึกษาในหลักสูตรที่ผ่านการพิจารณา เพื่อเริ่มต้นทำธุรกิจระหว่างเรียนสูงสุด 5 ล้านบาทต่อโครงการ
ส่วนรูปแบบการเรียนการสอน “ปรีดายังสุขสถาพร” ผู้จัดการฝ่าย สนช. อธิบายว่า หลักสูตรนี้เน้นการทำโครงการ เน้นผลสัมฤทธิ์ระยะสั้น โดยผู้เรียนควรคิดโครงการได้ตั้งแต่เริ่มต้นเรียนหรือไม่เกิน 6 เดือนหลังลงทะเบียนเรียน
ส่วนกลุ่มเป้าหมายหลักอยู่ที่ธุรกิจขนาดเล็กถึงกลาง เน้นให้ความสำคัญกับการสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองกับความต้องการของตลาด หรือสร้างตลาดรองรับได้ พร้อมทั้งการใช้เครือข่ายของ สนช. ทั้งสมาคมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีกว่า 20 แห่งให้เป็นประโยชน์สำหรับการให้ความรู้และประสบการณ์กับนักศึกษา
ขณะเดียวกันยังสามารถพานักศึกษาไปลงพื้นที่ ดูงานจากสถานประกอบการที่ดำเนินกิจการอยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และที่สำคัญเนื่องจาก สนช.เป็นหน่วยงานให้ทุนสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม เพื่อให้เกิด Venture หรือ นักลงทุนหน้าใหม่ในประเทศ หลักสูตรนี้จึงมุ่งแสวงหาธุรกิจใหม่และนวัตกรรมและทำให้เป็นธุรกิจได้จริง
ขณะที่ “ดร.จำนงค์ จึงธีรพานิช” รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทสและผู้อำนวยการหลักสูตรนี้จึงต้องมีเป้าหมายและทิศทางในใจชัดเจนว่าต้องการสร้างหรือหานวัตกรรมสำหรับการสร้างธุรกิจ คือต้องเป็นผู้ที่คิดแล้วสร้าง
“ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงเรียนเต็มเวลาในวันจันทร์, พุธ และศุกร์ ในช่วงตลอดบ่ายเป็นเวลา 1 ปีกับ 4 เดือน เพื่อให้นักศึกษาได้มีเวลาคิดและทำโครงการอย่างเต็มที่แล้วหากมีธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงจากหลักสูตรนี้ 1-2 รายต่อรุ่น ก็นับว่าประสบความสำเร็จในขั้นต้นแล้ว” ดร.จำนงค์กล่าว
ผู้สนใจหลักสูตรดังกล่าวสามารถดูรายละเอียดในเว็บไวต์ www.grad.au.edu หรือโทร. 0-2719-1088 หรือ 0-2300-4543-62 ต่อ 1360-1 โดยรุ่นแรกเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-15 กันยายนศกนี้

แหล่งที่มา คือ หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ
19-22 สิงหาคม 2553 หน้า 31

| AU Website | AU Library | AU Webmail | AU News | AU Publication | All Contents Copyright © 2008 Assumption University Library
The St. Gabriel's Library
Hua Mak Campus
Ramkhamhaeng 24, Hua Mak Bangkok Thailand 10240
Tel.: (662) 3004543-62 Ext. 3402
Fax.: (662) 7191544
E-Mail: library@au.edu
The Cathedral of Learning Library
Suvarnabhumi Campus
Bang Na-Trad Km. 26 Bangsaothong Samuthprakarn Thailand 10540
Tel.: (662) 7232040, 7232024
Fax.: (662) 7191544
E-Mail: library@au.edu